۰۲
مرداد

هاشم زاده

هر کسی یک تیم حرفه ای میخواد برای نصب ردیاب حتما پیشنهاد میکنم که با کیش گارد کار کنه، خیلی با ادب و حرفه ای هستند. کیش گاردی ها خدا قوت.