اجرا

بعد از عقد قرارداد در زمان تعیین شده در قرارداد پروژه شما شروع به اجرا میگردد.